Attentions projekt Vägen tillbaka har under sina projektår haft hundratals möten med elever, föräldrar, lärare, forskare och andra yrkesverksamma. Tillsammans med barn och föräldrar har projektet lagt pusslet kring vad som har föranlett skolfrånvaron. Det nya utbildningsmaterialet ”NPF och problematisk skolfrånvaro – Att förstå, förebygga och skapa möjligheter för en återgång” är ett direkt resultat av allt som framkommit i projektet.

Hallå där Susanne Berneklint – projektledare Vägen tillbaka! 
Vad består utbildningsmaterialet av? 

– Materialet med dess teman är framtaget utifrån det som barn med NPF med egen erfarenhet av skolfrånvaro samt deras föräldrar har identifierat som särskilt viktigt när det gäller att förebygga och/eller åtgärda skolfrånvaro. Materialet består av filmer med unga med egen erfarenhet, föreläsningar och filmer med forskare och profession såsom psykologer och läkare. Till de olika filmerna finns diskussionsfrågor och tips. Materialet finns digitalt på Attentions hemsida och är lätt att ladda ned och tipslistor kan skrivas ut. 

Berätta lite om innehållet, vilka ämnen tas upp? 

– De ämnen som berörs är fysisk lärmiljö, relationell kompetens, att främja gott mående samt samverkan mellan hem och skola. Det finns också en avslutande modul som handlar om vad man kan behöva arbeta vidare med i sin verksamhet och hur.

Till vem vänder sig materialet? Hur är det tänkt att användas?

– De primära målgrupperna är personal som arbetar i grundskolan, då de föräldrar och barn som deltagit har gett sina erfarenheter utifrån den miljön. Men det är breda teman som är lika relevanta för t.ex. lärare, elevhälsa och skolledning på gymnasiet. Materialet går att använda för egen reflektion, men lämpar sig bäst för diskussion tillsammans med kollegor i t.ex. arbetslaget eller elevhälsoteamet. Till varje modul finns också frågor som riktar sig direkt till skolledningen. 

Om det är någon specifik modul som man är intresserad av går det att plocka ut och genomföra bara den. 

Varför tycker du att skolorna ska använda sig av just vårt material? 

– Det är ett unikt material där elevernas egna upplevelser och reflektioner är själva basen, men som kombineras med intressanta forskare och yrkesverksamma inom området. Innehållet belyser både förebyggande och åtgärdande arbete kopplat till skolfrånvaro. Materialet är lätt att använda och kostnadsfritt vilket förhoppningsvis gör det enklare för fler skolor att använda sig av det.

Det råder ju en konstant tidsbrist i skolans värld. Hur mycket tid måste man avsätta för den här utbildningen?

– Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem som alla skolor måste hantera och ta på allvar. Tiden man lägger på det här utbildningsmaterialet får man tillbaka högre antal i närvarande elever. Det är även lätt att anpassa materialet efter den tid som finns tillgänglig genom att t ex kombinera filmer med de diskussionsfrågor som är relevanta just nu för skolan

Läs och ladda ner utbildningsmaterialet

Länk till Vägen tillbakas projektsida