Diagnoser fyller en viktig roll när det gäller att erbjuda vård och stöd, men är också ett otillräckligt och trubbigt instrument när det gäller att beskriva en individs förmåga och utmaningar i sin vardag. Vi på Attention glädjer oss därför åt att Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet (KIND) fått forskningsmedel för att genomföra en bred satsning på att anpassa och implementera den internationella klassifikationen av funktionstillstånd (ICF) för adhd och autism.

Begreppet funktion handlar om hur en individ i samspel med sin miljö kan hantera sin vardag och samhällets krav och förväntningar. I projektet ska man utveckla så kallade ICF Core Sets, som är en kortversion för specifika diagnoser. Projektet bygger på att personer med egen adhd- eller autismdiagnos beskriver sin egen funktionsnivå och sina svårigheter i en digital intervju. Syftet är att underlätta och standardisera bedömningen av individuella funktionstillstånd som utgångspunkt för vård, stöd och styrkebaserade insatser.

I projektet studeras också sambanden mellan funktion, mental hälsa och livskvalitet. Attention kommer att vara delaktiga i satsningen genom att informera om projektet och hjälpa till att rekrytera intervjupersoner.

MER INFORMATION OM HUR KIND SKA ARBETA MED ICF HITTAR DU HÄR:

Attention tror att ICF – forskningen bidrar till:

  • Bättre förståelse för hur en person fungerar i sin egen vardag.
  • En tydligare bild av individrespektive miljörelaterade faktorer.
  • Verktyg för att sätta mer individanpassade mål för stöd och anpassningar.
  • Mer träffsäkra rekommendationer till familjer, skolor, arbetsgivare.
  • Feedback på individens utmaningar men också användbara styrkor.

Om ICF

ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, är en av WHO:s huvudklassifikationer. ICF erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Klassifikationen kompletterar ICD-10 (Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem), eftersom två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd.

Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICF för att arbeta med funktion inom alla livsområden, från skola till äldreomsorg. ICF bygger på en biopsykosocial modell, vilket innebär att individen ses befinna sig i ständigt samspel med sin omgivning.