När det gäller barn och unga med NPF är tidiga insatser oerhört viktigt. Det har Attention lyft fram i många år nu. Det tas också upp i både Socialstyrelsens nationella riktlinjer för adhd och autism och i VIP adhd. Glädjande nog har BUP Skåne förändrat och utvecklat sitt arbetssätt för att tydligare följa VIP adhd och nationella riktlinjer för adhd och autism. Sedan ungefär ett år tillbaka har de ökat fokus på just tidiga insatser till barn och unga, där insatser ges redan innan eventuell diagnos.

Enligt verksamhetschefen för BUP region Skåne, Linda Welin så är arbetet med tidiga insatser uppbyggd på följande sätt:

– ­De med lättare svårigheter erbjuds stöd inom BUPs första linje-verksamhet, dvs på primärvårdsnivå, och de som har större och mer varaktiga svårigheter får samma hjälp på en specialistmottagning inom BUP, parallellt med eller i väntan på en utredning och fortsatt behandling. Insatserna ges oberoende av vårdnivå utifrån rekommendationerna om tidiga insatser så som råd, stöd och annan behandling.   

Gunilla Granholm som är specialistpsykolog i BUP Skåne och ordförande för den nationella arbetsgrupp som tagit fram VIP adhd ser stora fördelar med arbetssättet:

– Med vårt nya arbetssätt får alla hjälp i ett tidigt skede oavsett svårighetsgrad. När vi möter behoven på ett bättre sätt, på rätt nivå och i rätt tid kan fler få tillgång till stöd och de största resurserna kan läggas på dem som behöver dem bäst förklarar hon.   

Uppenbara förbättringar  

Linda Welin berättar att hon redan nu ser positiva resultat för både patienter och personal som de kan koppla till det nya arbetssättet:

– Det syns att VIP adhd har gett konkret stöd för hur både BUP, skolan och socialtjänsten kan ge insatser utifrån en gemensam helhetssyn på barnets behov. Det ger personalen en tydligare bild av hela samhällets stöd och borde på sikt leda till bättre samverkan, mindre stuprörstänk och bättre kvalité i stödet till barn och familjer med NPF.  

Detta är glädjande att höra för Attention då vi har varit med i arbetet som deltagare i expert- och referensgrupper vid framtagandet dessa nationella styrdokument.

–  Attention är spända på att följa resultatet och hoppas att fler kommuner och regioner förändrar sitt arbetssätt utifrån de styrdokument som tagits fram, säger Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare på Attention.

Fakta om VIP (Vård och insatsprogram) adhd

VIP adhd är ett webbaserat kunskapsstöd som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det vänder sig till personal i många olika verksamheter. Syftet är att se till att rätt kunskap används. Det beskriver vilka insatser som kan bli aktuella och hur man gör. Budskapet är att adhd är en utmaning som kan hanteras genom rätt stöd, på rätt nivå och i rätt tid. Programmet kommer att kompletteras av ett separat program som avser vård och stöd för personer med autism.
Läs mer om VIP adhd

Fakta om Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för beslutsfattare om behandlingar och annat stöd till personer som har adhd eller autism. Några av huvudbudskapen i riktlinjerna är att göra tidiga insatser, höj kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen och förbättra stödet till utsatta grupper. 
Riktlinjerna publicerades i oktober 2022. De är Socialstyrelsens första nationella riktlinjer om adhd och autism.
Läs mer om de nationella riktlinjerna